Zajęcia grupowe w roku szkolnym 2022 - 2023

Ważne!

Zgłoszeń na poszczególne zajęcia należy dokonywać wyłącznie u osób prowadzących dane zajęcie.

ZAJĘCIA NA TERENIE PORADNI 2022-2023

Lp.

Nazwa

 

Adresaci

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grup 

 

Orientacyjne terminy, liczba zajęć itp.

 

Osoby prowadzące

1.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego i dla dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju

 

dzieci w wieku przedszkolnym

 

3 - 4 osoby

 

cały rok

 

J. Stychno

2.

„Uczę się mówić" zajęcia grupowe dla dzieci z ORM

 

dzieci 3 r.ż. z opóźnionym rozwojem mowy. Obecność rodzica/opiekuna obowiązkowa. Pierwsze spotkanie o charakterze prelekcji, bez dzieci, sami rodzice

 

 4 osoby

 

luty - czerwiec

(1 godz.w tygodniu)

 

K. Kuros-Kowalska

B. Ostrowska

3.

Program terapeutyczny „Trening słuchu i nie tylko”

 

uczniowie kl. I - II SP z deficytami rozwojowym w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych

 

do 4 osób w grupie

 

październik – maj
(raz w tygodniu)

 

A. Świerczyńska

4.

Terapia Tomatisa

 

dzieci od 6 r.ż z zaburzeniami koncentracji i komunikacji, problemami dydaktycznymi i emocjonalnymi

 

Zajęcia indywidualne lub 2 osoby w grupie (przy tym samym zbaurzeniu)

 

badanie wstępne po nim 3 cykle po 13 dni

 

 K. Kempa

K. Kuros-Kowalska

5.

Trening koncentracji uwagi i pamięci

 

uczniowie kl. II - III SP

 

Do 10 osób w grupie

 

10 spotkań raz w tygodniu,

dwa cykle w roku szkolnym

 

J. Michalska

A. Świerczyńska

6.

„Chcę i potrafię", dzieci z ryzyka dysleksji rozwojowej

 

uczniowie kl. II - III SP

 

Do 4 osób w grupie

 

październik – maj, spotkanie raz w tygodniu

 

A. Świerczyńska

7.

Trening socjoterapeutyczny

„Lubię siebie - to Ja"

(ochrona zdrowia psychicznego dzieci)

 

uczniowie kl. IV - V SP z zachwianym poczuciem własnej wartości

 

 ok.8 osób w grupie

 

5 x 1,5godz.

 

J. Piaśnik

M. Sobczyk

8.

 Zabawy z językiem polskim

 

dzieci powracające z emigracji, potrzebujące ćwiczeń: wspierających rozwój mowy, wzbogacających słownictwo, wzmacniających umiejętności społeczne

 

 wg potrzeb

 

 wg potrzeb

 

K. Kuros-Kowalska

9.

Program terapeutyczny

„Przeciw dysleksji”

 

uczniowie kl. IV - VI ze zdiagnozowaną dysleksją

 

6 osób w grupie

 

1,5 godz. w tygodniu

(przez okres 2 lata od utworzenia grupy)

 

A. Cieślik

10.

Terapia Biofeedback

 

dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, problemami dydaktycznymi i emocjonalnymi

 

indywidualnie

 

4 godziny

 

U. Szymska

E. Włodarska

A. Cieślik

J. Piaśnik

M. Wdówczyk

11.

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

uczniowie SP z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi

 

do ustalenia

 

3-5 spotkań wg potrzeb

 

J. Piaśnik

J. Michalska

 

 i szkół średnich z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi

         

J. Michalska

12.

„Trening pamięci z elementami szybkiego czytania i higieną zdrowia psychicznego”

 

uczniowie szkół średnich (również uczniowie z oddziałów przysposabiających do pracy)

 

10 osób w grupie

 

1,5 godz. w tygodniu (jeden lub dwa cykle w roku)

 

J. Michalska

13.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 

Dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

 

Do 6 osób w grupie

 

październik – maj, spotkania raz w tygodniu

(jeden lub dwa cykle w roku)

 

J.Michalska, A. Świerczyńska 

14.

Mediacje

 

klienci PPP2

 

do ustalenia

 

wg potrzeb

 

J. Michalska

I. Siudak

P. Stolecka

15.

Terapia rodzinna

 

klienci PPP2

 

członkowie rodziny

 

wg potrzeb

 

I. Siudak

J. Michalska

A. Mandat

P. Stolecka

M. Sobczyk

16.

Młodzieżowa grupa psychoterapeutyczna

„Nastolatki" (14-19 r.ż.)

 

uczniowie kl. VII-VIII PP z:

 • zaburzeniami emocjonalnymi (także samookaleczenia)
 • zaburzeniami zachowania, agresją
 • zahamowani (nieśmiali)
 • problemami w relacjach z rodzicami i rówieśnikami
 

15 osób w grupie

 

2 godz. w tygodniu (listopad - maj)

 

I. Siudak

M. Sobczyk

Trening rodzicielski dotyczy w/w zajęć

       

17.

Grupa młodzieżowa „Psychoselfie"

 

uczniowie szkół w wieku 13-17 lat

 

wg potrzeb

 

cały rok

 

A. Mandat

P. Stolecka

18.

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych

 

pedagodzy szkół znajdujących się w rejonie działania Poradni

 

-

 

(raz w miesiącu)

 

U.Szymska

E. Włodarska

19.

Grupa wsparcia dla logopedów

 

logopedzi z placówek z terenu Sosnowca

 

-

 

 (wg uzgodnień)

 

B. Ostrowska

K. Kuros-Kowalska

A. Hankus

20.

Grupa wsparcia dla asystentów rodziny, koordynatorów rodzin

 

asystenci rodziny, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzin kuratorzy działający w Sosnowcu

 

20 osób

 

październik - czerwiec

 

J. Piaśnik

J. Michalska

21.

„Zabawieni - rozbawieni - uświadomieni"

 

świeżo upieczeni rodzice i przyszli rodzice zainteresowani tym,

w jaki sposób stymulować rozwój dziecka (od 0 do 3 lat)

 

 wg potrzeb

 

 wg potrzeb

 

K. Kuros-Kowalska

22.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” część I i część III (nastolatki) – dla absolwentów

 

rodzice i osoby pracujące z dziećmi chcące doskonalić swoje metody wychowawcze

 

ok. 15 osób w grupie

 

1 x spotkanie w semestrze

 

E. Włodarska

U.Szymska

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”, część I i III (nastolatki)

     

październik - czerwiec (10 spotkań w cyklu, max. 3 cykle w roku)

 

M. Przybyła-Pecka

J. Kuciński

U.Szymska

E.Włodarska

ZAJĘCIA NA TERENIE SZKOŁY (PLACÓWKI) 2022-2023

Lp

Nazwa

 

Adresaci

 

Informacje organizacyjne

   

Orientacyjne terminy, liczba zajęć, uwagi

 

Osoby prowadzące

1.

Wstępna grupowa obserwacja dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

 

oddziały "0"

dzieci przedszkolne (grupa), klasy

 

wrzesień - czerwiec (zgodnie z wcześniejszym ustaleniem terminu przez pracowników Poradni)

 

J. Stychno

Wszyscy pracownicy

Obserwacja dzieci na terenie placówek przedszkolnych, w szkołach. Konsultacje dla nauczycieli w/w przedszkoli/szkół

     

2.

Obserwacja dzieci na terenie placówek, żłobek, konsultacje dla pracowników i rodziców

 

dzieci z objawami ze spectrum autyzmu

 

wg potrzeb

 

A. Wrona

M. Przybyła-Pecka

3.

Uczeń dobrym mówcą i uważnym słuchaczem. Promowanie dobrej komunikacji poprzez zabawę

 

uczniowie kl. I SP

 

wg potrzeb

 

K.Kuros-Kowalska

4.

Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży (konsultacje z rodzicami i wychowawcami badanych)

 

żłobki, przedszkola, szkoły

 

wrzesień - czerwiec

(zgodnie z wcześniejszym ustaleniem terminu przez logopedów Poradni)

 

K. Kuros-Kowalska

B.Ostrowska

A. Kamińska

5.

Stanowiska Banków Informacji - uczeń w szkole, warunki skutecznej nauki; ryzyko dysleksji, problemy szkolne, itp.

 

rodzice uczniów, nauczyciele szkół podstawowych

 

październik - czerwiec

 

J. Piaśnik

A. Mandat

M. Pasteczka

M. Sobczyk

6.

„Bajkoterapia”

 

dzieci w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych (4 – 8-latków)

 

5 x 1 godz. w tygodniu

(styczeń - czerwiec)

 

P. Stolecka

7.

Zajęcia adaptacyjno-integracyjne i reintegracyjne

- dotyczące sposobów radzenia sobie z konsekwencjami izolacji,

- służące budowaniu i odbudowywaniu więzi rówieśniczych;

- ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno-społecznej;

- służące budowaniu motywacji: do nauki, do angażowania się w zajęcia pozalekcyjne.

 

Dla oddziałów lub grup uczniów, we współpracy z pedagogiem szkolnym.

A także dla uczniów szkół podstawowych z trudnościami adaptacyjnymi, związanymi m.in. z różnicami kulturowymi

lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą itp.

 

wg potrzeb

 

Wszyscy pracownicy

8.

Zajęcia psychoprofilaktyczne „Jestem uczniem, a to zobowiązuje”

 

uczniowie kl. I – III SP

 

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (w każdym semestrze)

 

J. Piaśnik

9.

Zajęcia psychoprofilaktyczne „Rozumienie uczuć oraz ich wyrażanie podstawą budowania więzi w szkole oraz w rodzinie”

 

uczniowie kl. I-II SP

 

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna - dwie klasy w II semestrze)

 

A. Cieślik

E. Włodarska

10.

„Razem jest lepiej”  - zajęcia psychoprofilaktyczne o charakterze integracyjnym uwzględniające sferę emocjonalno – społeczną dzieci, służące budowaniu i odbudowywaniu więzi rówieśniczych (Współpracujemy w grupie -reintegracja przez działanie;Wszyscy mamy talenty; Przeżywamy różne emocje)”

 

uczniowie kl. II-III SP *

** uczniowie kl. IV - VIII

 

3 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa w każdym semestrze)

 

* A. Świerczyńska

K. Kempa

**A. Świerczyńska

J.michalska

11.

Zajęcia z komunikacji "Z puzzlem w tle" (na terenie bibliotek miejskich i w szkołach)

 

uczniowie kl. I-III SP

 

2 x 2 godziny lekcyjne

 

J. Piaśnik

A. Mandat

12.

„Umiejętność współpracy podstawą budowania więzi w zespole klasowym”

 

uczniowie kl. I-III SP

 

2 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa w II semestrze)

 

A. Świerczyńska

E. Włodarska

13.

„Współpraca grupowa - rozwiązywanie konfliktów”

 

uczniowie kl. IV-VIII SP

 

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu

październik-grudzień, luty-kwiecień

 

I. Siudak

14.

„Jesteśmy razem ”

 

uczniowie kl. I-III SP

 

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa)

 

A. Cieślik

U.Szymska

M. Wdówczyk

15.

„Kształtowanie prawidłowych relacji w klasie”

 

uczniowie kl. I-III SP

 

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa)

 

A. Cieślik

U.Szymska

M. Wdówczyk

16.

„Złość - agresja - jak sobie z nią poradzić”

 

uczniowie kl. III - VIII SP

 

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu

 

I. Siudak

17.

Zajęcia psychoprofilaktyczne

„Komunikacja - asertywność - integracja”

 

uczniowie kl. V-VIII SP

 

6 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa w każdym semestrze)

w zajęciach musi uczestniczyć wychowawca klasy

 

I. Siudak

18.

„Poznaj tajemnice swojego głosu"

 

uczniowie starszych klas szkoły podstawowej (od kl.VI lub liceum)

 

wrzesień - czerwiec wg potrzeb

 

K. Kuros-Kowalska

19.

„Kształtowanie poczucia własnej wartości ucznia”

 

uczniowie kl. V - VIII SP

 

6 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa w każdym semestrze)

w zajęciach musi uczestniczyć wychowawca klasy

 

I. Siudak

20.

„Ze stresem na Ty”

 

uczniowie kl. IV-VI

 

5 x 2 godz. lekcyjne

 

U.Szymska

21.

„Organizacja nauki i relaksacja przed egzaminem”

 

uczniowie

 

1 x 2 godz. lekcyjne

 

I.Siudak

22.

Dbam o poczucie własnej wartości

 

uczniowie kl. VI-VIII

 

wg potrzeb

 

M. Sobczyk

23.

Depresja – jak sobie z nią radzić?

 

uczniowie kl. VI-VIII

 

wg potrzeb

 

M. Sobczyk

24.

„Mechanizmy psychomanipulacji”

 

uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

1 x 2 godz. lekcyjne

 

J. Kuciński

25.

Dyżury informacyjno-doradcze na terenie placówek podczas wywiadówek, konsultacji oraz wg potrzeb

 

rodzice, nauczyciele

 

prośba o informację o terminie wywiadówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem

 

wszyscy pracownicy wg przydziału

26.

Szkolenie Rad Pedagogicznych

 

nauczyciele placówek będących w rejonie działania poradni

 

prośba o informację o terminie wywiadówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem

 

wszyscy pracownicy

Prelekcje/warsztaty

      

 • Problemy adaptacyjne dzieci w przedszkolu
 

rodzice dzieci przedszkolnych, zamierzający wysłać dziecko do przedszkola lub dzieci uczęszczających do przedszkola

 

wszystkie prelekcje wg potrzeb

                            

 

M. Przybyła-Pecka

   

 • Trudne zachowania u dzieci (ataki złości, nieśmiałość, lęki, zachowania seksualne)
       
 • Jak pomóc dziecku przekroczyć próg szkolny?
 • Multimedia w wychowawniu - Obiad bez tableta.
 

rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek

   
 • Dziecko chore w rodzinie. Wpływ na funkcjonowanie dziecka zdrowego.
 

nauczyciele przedszkolnych grup specjalnych i integracyjnych

   
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego okresu dorastania, wspieranie rodziców w budowaniu relacji z własnymi dziećmi
 

rodzice uczniów SP

   

I. Siudak

 • Zaburzenia odżywiania
     
 • Stymulacja rozwoju mowy dziecka od poczęcia do 3 roku życia
 

rodzice dzieci w żłobkach

   

B. Ostrowska

  

 • Normy wiekowe w rozwoju mowy dziecka przedszkolnego. Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy
 

rodzice dzieci przedszkolnych

   
 • Dziecko z wadą wymowy w szkole. Różne formy wsparcia i pomocy
 

nauczyciele szkół podstawowych

   
 • Autyzm. Diagnoza i terapia
 

szkoły podstawowe z klasami integracyjnymi, klasami dla dzieci autystycznych

   

A. Wrona

 • „Powodzenie i niepowodzenie ucznia w szkole”
 

rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów kl. I-III SP

   

J. Piaśnik

 • „Kiedy nauka jest skuteczna?”
 

rodzice, nauczyciele szkół podstawowych

   
 • „Kształtowanie poczucia wartości u dzieci i młodzieży”
 

rodzice, nauczyciele szkół podstawowych

   
 • „Rola funkcji percepcyjno-motorycznych w procesie nabywania wiadomości i umiejętności szkolnych oraz sposoby ich usprawniania”
 

rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów kl. I-III SP

   

A. Świerczyńska

 • „ Przyczyny niepowodzeń szkolnych ”
 

rodzice

   

A. Cieślik

  

 • „Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w pisaniu i czytaniu?”
 

rodzice

   
 • „Zapobieganie trudnościom w czytaniu, pisaniu i liczeniu”
 

rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów kl. I – III SP

   
 • „Jak skutecznie wspierać ucznia z niepłynnością mowy ?"
 

nauczyciele

   

K. Kuros-Kowalska

     

 • Rozwijanie mowy dziecka od niemowlęcia do przedszkolaka
 

rodzice, nauczyciele

   
 • Kamienie milowe w rozwoju mowy dziecka
 

rodzice, nauczyciele

   
 • Dwujęzyczność, wielojęzyczność,wielokulturowość - jakie szanse, a jakie zagrożenia
 

nauczyciele, rodzice

   
 • Rozwój mowy, a trudności edukacyjne
 

rodzice

     

 A. Kamińska

 • Każde dziecko może nauczyć się reguł
 

rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły

    

 

wszystkie prelekcje wg potrzeb

 

A. Mandat

    

 • Zachowania trudne u dzieci - radzenie sobie
     
 • Wpływ relacji i ról rodzinnych na rozwój psychiczny dziecka
     
 • Złość, agresja-sposoby radzenia sobie
     
           
 • Wychowanie i edukacja dziecka z zaburzeniami zachowania
 

Warsztaty dla nauczycieli i rodziców:

   

 

wszystkie prelekcje wg potrzeb   

       

 

U. Szymska 

 • Granice i konsekwencje warunkiem dobrego wychowania
     
 • Znaczenie uczuć I emocji w wychowaniu
     
 • Zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności
     
 • Edukacja psychologiczna dotycząca zdrowia psychicznego okresu dorastania
 

nauczyciele szkół podstawowych/gimnazjów

 

do ustalenia

   

 

I. Siudak

 • Trening radzenia sobie ze stresem. Nauka relaksu, strategie poznawcze
 

nauczyciele z placówek w rejonie działania PPP2