Zajęcia grupowe w roku szkolnym 2018 - 2019

Ważne!

Zgłoszeń na poszczególne zajęcia należy dokonywać wyłącznie u osób prowadzących dane zajęcie.

Zajęcia na terenie poradni 2019-2020

Lp.

Nazwa

Adresaci

Informacje organizacyjne

Liczebność grup

Orientacyjne terminy, liczba zajęć itp.

Osoby prowadzące

1.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego i dla dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju

dzieci w wieku przedszkolnym

3 - 4 osoby

cały rok

J. Stychno

2.

„Uczę się mówić" zajęcia grupowe dla dzieci z ORM

dzieci 3 r.ż z opóźnionym rozwojem mowy. Obecność rodzica/opiekuna obowiązkowa. Pierwsze spotkanie o charakterze prelekcji, bez dzieci, sami rodzice

 4 osoby

pażdziernik - luty

(1 godz.w tygodniu)

 

K. Kuros-Kowalska

B. Ostrowska

3.

„Uczę się mówić",grupowe dla dzieci z ORM

dzieci do 3 r.ż z opóźnionym rozwojem mowy

4 osoby

luty - czerwiec

(1 godz. w tygodniu)

12 spotkań

A. Kamińska

B. Ostrowska

4.

Trening dla dzieci zdolnych

 

uczniowie kl. III SP

8 osób w grupie

pażdziernik - maj

(1 godz. w tygodniu)

J. Piaśnik

A. Mandat

5.

Program terapeutyczny „Trening słuchu i nie tylko”

uczniowie kl. I - II SP z deficytami rozwojowym w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych

4 osoby w grupie

październik - maj

(1 godz. w tygodniu)

A.Świerczyńska

6.

Terapia Tomatisa

dzieci od 6 r.ż z zaburzeniami koncentracji i komunikacji, problemami dydaktycznymi i emocjonalnymi

 3 osoby w grupie

badanie wstępne po nim 3 cykle po 13 dni

 K. Kempa

K. Kuros-Kowalska

7.

Trening koncentracji uwagi i pamięci

uczniowie kl. II - III SP

10 osób w grupie

8 x 1,5 godz. w tygodniu

dwa cykle w roku

J. Michalska

A. Świerczyńska

8.

„Chcę i potrafię", dzieci z ryzyka dysleksji rozwojowej

uczniowie kl. II - III SP

ok.4 osoby

1 godz. w tygodniu październik - maj)

A. Świerczyńska

9.

Trening socjoterapeutyczny

„Lubię siebie - to Ja"

(ochrona zdrowia psychicznego dzieci)

uczniowie kl.IV - V SP z zachwianym poczuciem własnej wartości

 ok.8 osób w grupie

5 x 1,5godz.

J. Piaśnik

M. Sobczyk

 

10.

 Zabawy z językiem polskim

dzieci powracające z emigracji,potrzebujące ćwiczeń:wspierających rozwój mowy, wzbogacających słownictwo, wzmacniających umiejętności społeczne

 wg potrzeb

 wg potrzeb

K. Kuros-Kowalska

11.

Psychoterapia grupowa "Nastolatki"

uczniowie kl. starszych SP z problemami emocjonalnymi, w kontaktach społecznych, nieśmiałe

8 osób

termin zależny od zebrania grupy

I. Siudak

M. Sobczyk

12.

Program terapeutyczny

„Przeciw dysleksji”

uczniowie kl. IV - VI ze zdiagnozowaną dysleksją

6 osób w grupie

1,5 godz. w tygodniu

(przez okres 2 lata od utworzenia grupy)

A. Cieślik

13.

Terapia Biofeedback

dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, problemami dydaktycznymi i emocjonalnymi

 indywidualnie

4 godziny

4 godziny

1 godzina

E. Włodarska

A. Cieślik

A.Kamińska

J. Piaśnik

A. Świerczyńska

M. Wdówczyk

14.

„Mali zdobywcy sukcesów”

uczniowie I - III SP, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem, także z ryzyka dysleksji i dyskalkulii

4 - 6 osób

10 spotkań, termin w zależności od zebrania grupy

A. Cieślik

15.

Trening ortograficzny

„ Mistrz ortografii ”

Klasy IV, V, VIII SP oraz wygaszanych gimnazjów z trudnościami w poprawnym pisaniu

4 - 6 osób w grupie

10 spotkań ,termin w zależności od zebrania grupy

A. Cieślik

16.

Zajęcia socjoterapeutyczne

uczniowie SP z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi

do ustalenia

3-5 spotkań wg potrzeb

J. Piaśnik

J. Michalska

 i szkół średnich z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi

   

J. Michalska

17.

„Trening pamięci z elementami szybkiego czytania i higieną zdrowia psychicznego”

uczniowie wygaszanych gimnazjów i szkół średnich (również uczniowie z oddziałów przysposabiających do pracy)

10 osób w grupie

1,5 godz. w tygodniu (jeden lub dwa cykle w roku)

J. Michalska

18.

Zajęcia terapeutyczne (Zespół Aspergera, Autyzm, cechy autystyczne)

uczniowie szkoły podstawowej

kl.1-3, kl. 4-8

wygaszanych gimnazjów, liceum

3 - 4 osoby

wrzesień - styczeń

( jeden cykl w semestrze)

M. Łęska

 

19.

Mediacje

klienci PPP2

do ustalenia

wg potrzeb

J. Michalska

I. Siudak

P. Stolecka

20.

Terapia rodzinna

klienci PPP2

członkowie rodziny

wg potrzeb

I. Siudak

J. Michalska

A. Mandat

P. Stolecka

W.Wójcik

 

21.

Młodzieżowa grupa psychoterapeutyczna

„Nastolatki" (11-14 r.ż)

uczniowie kl. V-VIII SP z:

 • zaburzeniami emocjonalnymi (także samookaleczenia)
 • zaburzeniami zachowania, agresją
 • zahamowani (nieśmiali)
 • problemami w relacjach z rodzicami i rówieśnikami

15 osób w grupie

2 godz. w tygodniu (listopad - maj)

I. Siudak

M. Sobczyk

 

Trening rodzicielski dotyczy w/w zaj.

22.

Grupa młodzieżowa „Psychoselfie"

uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych

wg potrzeb

cały rok

A. Mandat

P. Stolecka

23.

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych

pedagodzy szkół znajdujących się w rejonie działania Poradni

-

(raz w miesiącu)

A. Świerczyńska

E. Włodarska

24.

Grupa wsparcia dla logopedów

logopedzi z placówek z terenu Sosnowca

-

 (wg uzgodnień)

B. Ostrowska

K. Kuros-Kowalska

A. Kamińska

25.

Grupa wsparcia dla asystentów rodziny, koordynatorów rodzin

asystenci rodziny, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzin kuratorzy działający w Sosnowcu

20 osób

pażdziernik - czerwiec

J. Piaśnik

J. Michalska

 

26.

„Zabawieni - rozbawieni - uświadomieni"

świeżo upieczeni rodzice i przyszli rodzice zainteresowani tym,

w jaki sposób stymulować rozwój dziecka (od 0 do 3 lat)

 wg potrzeb

 wg potrzeb

K. Kuros-Kowalska

27.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” część I i część III (nastolatki)

rodzice i osoby pracujące z dziećmi chcące doskonalić swoje metody wychowawcze

ok. 15 osób w grupie

1 x spotkanie w semestrze

E. Włodarska

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”, część I i III (nastolatki)

październik - czerwiec (10 spotkań w cyklu, max 3 cykle w roku)

M. Przybyła-Pecka

J. Kuciński

Zajęcia na terenie szkoły (placówki) 2019-2020

Lp

Nazwa

Adresaci

Informacje organizacyjne

Orientacyjne terminy, liczba zajęć, uwagi

Osoby prowadzące

1.

Wstępna grupowa obserwacja dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

oddziały "0"

 

 

 

dzieci przedszkolne (grupa), klasy

wrzesień - czerwiec (zgodnie z wcześniejszym ustaleniem terminu przez pracowników Poradni)

J. Stychno

 

 

 

Wszyscy pracownicy

Obserwacja dzieci na terenie placówek przedszkolnych, w szkołachKonsultacje dla nauczycieli w/w przedszkoli/szkół

2.

Obserwacja dzieci na terenie placówek, żłobek konsultacje dla pracowników i rodziców

 dzieci z objawami ze spectrum autyzmu

wg potrzeb

A. Wrona

M. Przybyła-Pecka

M. Łęska

3.

Przedszkolak dobrym mówcą i uważnym słuchaczem. Promowanie dobrej komunikacji poprzez zabawę

dzieci/uczniowie

wg potrzeb

K.Kuros-Kowalska

4.

Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży (konsultacje z rodzicami i wychowawcami badanych)

żłobki, przedszkola, szkoły

wrzesień - czerwiec

(zgodnie z wcześniejszym ustaleniem terminu przez logopedów Poradni)

K. Kuros-Kowalska

B.Ostrowska

A. Kamińska

5.

Przesiewowe badanie słuchu przy użyciu Platformy Badań Zmysłów

dzieci 5/7-letnie, uczniowie szkół podstawowych, wytypowani przez nauczycieli

wg potrzeb

K. Kempa

A.Kamińska

A. Świerczyńska

6.

Stanowiska Banków Informacji - uczeń w szkole, warunki skutecznej nauki; ryzyko dysleksji, problemy szkolne, itp.

rodzice uczniów, nauczyciele szkół podstawowych

październik - czerwiec

J. Piaśnik

A. Mandat

M. Pasteczka

M. Sobczyk

7.

Grupowe konsultacje dyslektyczne dla grupy dzieci z trudnościami w czytaniu, kształtnym lub poprawnym pisaniu

uczniowie kl. Kl. IV - VIII SP wyłonieni przez nauczycieli

 • rodzice i nauczyciele wypełniają ankiety opracowane przez PPP,
 • prelekcja dla rodziców „Praca z dzieckiem z trudnościami w pisaniu i czytaniu”
 • konsultacje indywidualne dla rodziców (możliwość w trakcie wywiadówek)

1,5 - 2 godz. (dla każdej grupy)

A. Cieślik

 • rodzice i nauczyciele wypełniają ankiety opracowane przez PPP,
 • konsultacje indywidualne dla rodziców w dogodnym dla nich terminie

E. Włodarska

8.

„Bajkoterapia”

dzieci w grupach przedszkolnych (4 - 8 latków)

5 x 1 godz. W tygodniu

(styczeń - czerwiec)

P. Stolecka

9.

Zajęcia adaptacyjno-integracyjne

uczniowie szkół podstawowych lub wygaszanych gimnazjów z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi

lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą itp.

Wg potrzeb

J. Michalska

A. Cieślik

A. Świerczyńska

K. Kempa

J. Piaśnik

E. Włodarska

I. Siudak

P. Stolecka

M. Sobczyk

10.

Zajęcia psychoprofilaktyczne „Jestem uczniem, a to zobowiązuje”

uczniowie kl. I – III SP

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (w każdym semestrze)

J. Piaśnik

11.

Zajęcia psychoprofilaktyczne „Rozumienie uczuć oraz ich wyrażanie podstawą budowania więzi w szkole oraz w rodzinie”

uczniowie kl. I-II SP

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna - dwie klasy w II semestrze)

A. Cieślik

E. Włodarska

12.

Zajęcia psychoprofilaktyczne „Co dzień mądrzejsi - zajęcia kształtujące inteligencję emocjonalną”

uczniowie kl. I-III SP

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa w każdym semestrze)

A. Świerczyńska

K. Kempa

13.

Zajęcia z komunikacji "Z puzzlem w tle" (na terenie bibliotek miejskich i w szkołach)

uczniowie kl. I-III SP

2 x 2 godziny lekcyjne

J. Piaśnik

A. Mandat

14.

„Umiejętność współpracy podstawą budowania więzi w zespole klasowym”

uczniowie kl. I-III SP

4 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa w II semestrze)

A. Świerczyńska

E. Włodarska

15.

„Współpraca grupowa - rozwiązywanie konfliktów”

uczniowie kl. IV-VIII SP

10 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu

październik-grudzień, luty-kwiecień

I. Siudak

16.

„Jesteśmy razem ”

uczniowie kl. I-III SP

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa)

A. Cieślik

M. Wdówczyk

17.

„Kształtowanie prawidłowych relacji w klasie”

uczniowie kl. I-III SP

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa)

A. Cieślik

M. Wdówczyk

18.

„Złość - agresja - jak sobie z nią poradzić”

uczniowie kl. III - VIII SP

5 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu

I. Siudak

19.

Zajęcia psychoprofilaktyczne

„Komunikacja - asertywność - integracja”

uczniowie kl. V-VIII SP, uczniowie wygaszanych gimnazjów

8 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa w każdym semestrze)

w zajęciach musi uczestniczyć wychowawca klasy

I. Siudak

20.

„Poznaj tajemnice swojego głosu"

uczniowie starszych klas szkoły podstawowej (od kl.VI lub liceum)

 wrzesień - czerwiec wg potrzeb

K. Kuros-Kowalska

21.

Trening ortograficzny „Mistrz ortografii”

uczniowie kl. IV - VI SP oraz z gimnazjum z trudnościami w poprawnym pisaniu

10 spotkań w zależności od zebrania grupy

A. Cieślik

22.

„Kształtowanie poczucia własnej wartości ucznia”

uczniowie kl. V - VIII SP

uczniowie wygaszanych gimnazjów

8 x 2 godz. lekcyjne w tygodniu (jedna klasa w każdym semestrze)

w zajęciach musi uczestniczyć wychowawca klasy

I. Siudak

23.

„Organizacja nauki i relaksacja przed egzaminem”

uczniowie

1 x 2 godz. lekcyjne (styczeń/marzec)

w zajęciach powinien uczestniczyć wychowawca klasy lub pedagog szkolny

I. Siudak

24.

„Mechanizmy psychomanipulacji”

uczniowie szkół ponadpodstawowych

1 x 2 godz. lekcyjne

J. Kuciński

25.

Dyżury informacyjno-doradcze na terenie placówek podczas wywiadówek, konsultacji oraz wg potrzeb

rodzice, nauczyciele

prośba o informację o terminie wywiadówki z miesięcznym wyprzedzeniem

wszyscy pracownicy wg przydziału

26.

Szkolenie Rad Pedagogicznych

nauczyciele placówek będących w rejonie działania poradni

prośba o informację o terminie wywiadówki z miesięcznym wyprzedzeniem

wszyscy pracownicy

Prelekcje/warsztaty

27.        

 • Problemy adaptacyjne dzieci w przedszkolu

rodzice dzieci przedszkolnych, zamierzający wysłać dziecko do przedszkola lub dzieci uczęszczających do przedszkola

wszystkie prelekcje wg potrzeb

                            

M. Przybyła-Pecka

   
 • Trudne zachowania u dzieci (ataki złości, nieśmiałość, lęki, zachowania seksualne)
 
 • Jak pomóc dziecku przekroczyć próg szkolny?
 • Multimedia w wychowawniu - Obiad bez tableta.

 rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek

 • Dziecko chore w rodzinie. Wpływ na funkcjonowanie dziecka zdrowego.

nauczyciele przedszkolnych grup specjalnych i integracyjnych

 • Zachowania agresywne - przyczyny - radzenie sobie

rodzice uczniów SP

 

I. Siudak

 
 • Zaburzenia odżywiania
 • Stymulacja rozwoju mowy dziecka od poczęcia do 3 roku życia

rodzice dzieci w żłobkach

B. Ostrowska

  
 • Normy wiekowe w rozwoju mowy dziecka przedszkolnego. Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy

rodzice dzieci przedszkolnych

 • Dziecko z wadą wymowy w szkole. Różne formy wsparcia i pomocy

nauczyciele szkół podstawowych

 • Autyzm. Diagnoza i terapia

szkoły podstawowe z klasami integracyjnymi, klasami dla dzieci autystycznych

A. Wrona

 • „Powodzenie i niepowodzenie ucznia w szkole”

rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów kl. I-III SP, gimnazjów

J. Piaśnik

 
 • „Kiedy nauka jest skuteczna?”

rodzice, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów

 • „Kształtowanie poczucia wartości u dzieci i młodzieży”

rodzice, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów

 • „Rola funkcji percepcyjno-motorycznych w procesie nabywania wiadomości i umiejętności szkolnych oraz sposoby ich usprawniania”

rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów kl. I-III SP

A. Świerczyńska

 • „ Przyczyny niepowodzeń szkolnych ”

rodzice

A. Cieślik

  
 • „Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w pisaniu i czytaniu?”

rodzice

 • „Zapobieganie trudnościom w czytaniu, pisaniu i liczeniu”

rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów kl. I – III SP

 • „Jak skutecznie wspierać ucznia z niepłynnością mowy ?"

nauczyciele

K. Kuros-Kowalska

     
 • Rozwijanie mowy dziecka od niemowlęcia do przedszkolaka

rodzice,nauczyciele,terapeuci

 • Kamienie milowe w rozwoju mowy dziecka

rodzice,nauczyciele

 • Dziecko dwujęzyczne u logopedy-zaburzenia mowy,zasady terapii

logopedzi

 • Dwujęzyczność, wielojęzyczność,wielokulturowość - jakie szanse,a jakie zagrożenia

nauczyciele, rodzice

 • Jak pomóc dziecku z problemami w mowie

nauczyciele, rodzice

 • Rozwój mowy, a trudności edukacyjne

rodzice

 

 A. Kamińska

 • Każde dziecko może nauczyć się reguł

rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły

    

wszystkie prelekcje wg potrzeb

A. Mandat

    
 • Zachowania trudne u dzieci - radzenie sobie
 • Wpływ relacji i ról rodzinnych na rozwój psychiczny dziecka
 • Złość, agresja-sposoby radzenia sobie
 • Akademia umiejętności

nauczyciele z placówek w rejonie działania PPP2, rodzice

Warsztaty na temat problemów wychowawczych, zagrożeń związanych z wiekiem dojrzewania, symptomów zaburzeń psychicznych, wpływu tych zaburzeń na zachowanie i sposoby pomocy dziecku.

 

    
 • Wychowanie i edukacja dziecka z zaburzeniami zachowania

Warsztaty dla nauczycieli i rodziców:

   

wszystkie prelekcje wg potrzeb   

       
 • Granice i konsekwencje warunkiem dobrego wychowania
 • Znaczenie uczuć I emocji w wychowaniu
 • Zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności
 • Edukacja psychologiczna dotycząca zdrowia psychicznego okresu dorastania

nauczyciele szkół podstawowych/gimnazjów

do ustalenia

   

I. Siudak

 
 • Trening radzenia sobie ze stresem. Nauka relaksu, strategie poznawcze

nauczyciele z placówek w rejonie działania PPP2