Do pobrania

   

Wniosek dotyczący przekazania karty indywidualnej dziecka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu

WNIOSEK DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO O WYDANIE M.IN.: ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA ORAZ OPINII O WCZESNYM WPSOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADAŃ W PPP/ WYDANIE OPINII LUB INFORMACJI O WYNIKACH BADAŃ
Zaświadczenie lekarskie w sprawie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowane do Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w celu wydania opinii w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka w sprawie: kształcenia specjalnego / wczesnego wspomagania rozwoju

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie: indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego / nauczania indywidualnego

Zawiadomienie o konieczności dostarczenia zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu wydania opinii w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w sprawie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych