PODSTAWA PRAWNA:

 • • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach (Dz. U Z 2017r. poz.1591).
 • • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.843). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów realizujących naukę w tzw, „starym systemie” organizowana jest w oparciu o rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
  w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 843 z póź. zm. – tj. Rozporządzenie
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. 2017. poz. 1643)
 • • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1534 ze zm.)

PROCEDURA

 1. 1. Diagnoza dysleksji wymaga przeprowadzenia w poradni badania psychologicznego, pedagogicznego i w razie potrzeby -logopedycznego, które mogą obejmować kilka wizyt.
 • · minimalny czas badań może obejmować co najmniej cztery wizyty trwające do dwóch godzin każda
 • · przebieg badania obejmuje: analizę dokumentów dziecka, wywiad z rodzicami, rozmowę z uczniem, testy pedagogiczne, testy psychologiczne, a w razie potrzeby diagnozę logopedyczną lub/ i przesiewowe badanie słuchu przy użyciu platformy do badania zmysłów. Po przeprowadzonych badaniach specjaliści omawiają z rodzicami/ prawnymi opiekunami lub pełnoletnim uczniem  wyniki badań oraz udzielają porad dotyczących ustalenia form pomocy dziecku.
 1. 2. Poradnia może wymagać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, zawierającego informacje niezbędne do wydania opinii np. informacji od neurologa o wykluczeniu organicznego podłoża trudności szkolnych. W przypadku diagnozy pod kątem zaburzeń dysgraficznych niniejsze zaświadczenie lekarskie jest niezbędne (obligatoryjne ).
 2. 3. Przy badaniu specyficznych trudności w uczeniu się  istotna jest praca samokształceniowa dziecka nad problemem pisania i czytania.
 3. 4. Uczeń, który przed wizytą w poradni pracował samodzielnie lub pod opieką rodziców bądź pedagoga w szkole ma obowiązek przedłożyć w poradni zeszyt ćwiczeń, które
  w tym czasie wykonywał.
 4. 5. Uczeń, który nie pracował nad trudnościami w pisaniu i czytaniu i nie otrzymywał do tej pory żadnej pomocy w tym kierunku zobowiązany jest podjąć pracę wyrównawczą i terapeutyczną w formie:
 • · samodzielnej pracy w domu poprzez wykonywanie partii ćwiczeń zadawanych przez pedagoga;
 • · dodatkowych zajęć w szkole lub zajęć zorganizowanych na terenie poradni.
 1. 6. Po okresie udokumentowanej pracy ucznia nad trudnościami w pisaniu i czytaniu, specjaliści diagnozujący dziecko formułują  diagnozę i wydają opinię.
 2. 7. Diagnoza może stwierdzić dysleksję lub też inne przyczyny zgłoszonych trudności.
 3. 8. Podczas trwania badań i pracy wyrównawczej rodzic na swój wniosek może uzyskać opinię do szkoły o podjętych wobec dziecka działaniach diagnostycznych lub wyrównawczych.
 4. 9. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinna zostać wystawiona nie wcześniej niż po ukończeniu klasy trzeciej i nie później niż do końca nauki w szkole podstawowej.
 5. 10. W przypadku ucznia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Wniosek może złożyć:
 • · nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole (po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów);
 • · rodzice/prawni opiekunowie;
 • · pełnoletni uczeń.
 1. 11. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności
  w uczeniu się – dysleksji rozwojowej.
 2. 12. Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań).
 3. 13. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej rodzicom/ prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi, którzy ustalają terminy badań w Poradni właściwej dla danej szkoły. Pozostałe procedury stosuje się bez zmian. 

                                                                         

Od 10.12.2018r. zapraszamy Państwa na drugą edycję poniedziałkowych warsztatów psychoedukacyjnych kierowanych do rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców”. Cykl obejmuje 10 spotkań prowadzonych przez psychologów mgr Małgorzatę Przybyłę-Pecką oraz mgr Jana Kucińskiego.

Osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie 10 grudnia, zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 16.00-19.00.

Zapraszamy na drugie spotkanie dla świeżo upieczonych rodziców, osób oczekujących potomstwa i wszystkich zainteresowanych tym, w jaki sposób stymulować rozwój dziecka (od 0 do 3 lat), wybierając dobre książki i nie zarzucając dzieci kilogramami niepotrzebnych zabawek. Zainteresowanych prosimy o przyjście do pokoju nr 7. Więcej o spotkaniach przeczytają Państwo w zakładce: WIĘCEJ O NAS

 

Konferencję współorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ramach spotkania odbyły się wykłady, warsztaty oraz dyskusja panelowa dotycząca współczesnych wyzwań związanych z wspieraniem rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy: rodziców oraz nauczycieli.

 JAK DZISIAJ WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA? WYZWANIA – ROZWIĄZANIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu mają zaszczyt zaprosić Państwa

na konferencję JAK DZISIAJ WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA? WYZWANIA – ROZWIĄZANIA,

która odbędzie się Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

w dniu 23 października 2018r. (rejestracja uczestników od godziny 8.30). Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczna na stronie CDN pod adresem

http://cdnsosnowiec.edu.pl/pl/4759/21489/konferencja-pt-jak-wspierac-rozwoj-dziecka-wyzwania-rozwiazania-23-1-218-r-.html

Pod wskazanym adresem internetowym znajdą Państwo również agendę konferencji oraz warsztatów.

9 października o godz. 17.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie dla świeżo upieczonych rodziców, osób oczekujących potomstwa i wszystkich zainteresowanych tym, w jaki sposób stymulować rozwój dziecka (od 0 do 3 lat), wybierając dobre książki i nie zarzucając dzieci kilogramami niepotrzebnych zabawek. Zapisy na zajęcia u dr Kamili Kuros-Kowalskiej.

Więcej o spotkaniach przeczytają Państwo w zakładce: WIĘCEJ O NAS

Cykl obejmuje 10 spotkań prowadzonych przez psychologów: mgr Małgorzatę Przybyłę-Pecką

oraz mgr Jana Kucińskiego. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie 24 września (zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 16.00 -19.00).
Z uwagi na specyfikę tematu warsztatów ważna jest Państwa obecność na przynajmniej ośmiu spotkaniach.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

 • kształcenia specjalnego
 • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.