Celem Terapii EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu czyli zmiana wzorca fal mózgowych procesie treningowym. Wzorzec ten leży u podstaw naszego zachowania.
Terapia EEG Biofeedback w znaczne

j mierze poprawia funkcjonowanie dziecii młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( z autyzmem, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysortografii, dysgrafią, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi itp. ), którzy są klientami poradni.

Treningi EEG Biofeedback

Metoda EEG Biofedback pierwotnie została opracowana dla astronautów pracujących w amerykańskiej agencji NASA. Treningi polegają na regulacji czterech fal mózgowych odpowiedzialnych za stany emocjonalne lub zdolności poznawcze. Dzięki temu umysł uczy się osiągać stan wyciszenia, relaksu, radzenia sobie ze stresem, pogłębionej koncentracji uwagi oraz zwiększają się zdolności poznawcze.
Terapia EEG Biofeedback stosowana jest od 7 roku życia bez górnych granic wiekowych (w naszej poradni obejmujemy opieką uczniów szkół z Sosnowca). Adresowana jest do osób z nadpobudliwością psychoruchową, trudnością w koncentracji uwagi lub uczenia się, zaburzeniami emocjonalnymi w tym lękowymi, brakiem motywacji, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzmem, Zespołem Aspergera, dysleksją, dysortografią, dysgrafią).

Treningi EEG Biofeedback prowadzą w naszej poradni: mgr Urszula Szymska, mgr Ewa Włodarska, mgr Marta Wdówczyk, mgr Joanna Piaśnik, mgr Anna Świerczyńska, mgr Alicja Cieślik.