PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach (Dz. U Z 2017r. poz.1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.843). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów realizujących naukę w tzw, „starym systemie” organizowana jest w oparciu o rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
  w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 843 z póź. zm. – tj. Rozporządzenie
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. 2017. poz. 1643)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1534 ze zm.)

PROCEDURA

 1. Diagnoza dysleksji wymaga przeprowadzenia w poradni badania psychologicznego, pedagogicznego i w razie potrzeby -logopedycznego, które mogą obejmować kilka wizyt.
 • minimalny czas badań może obejmować co najmniej cztery wizyty trwające do dwóch godzin każda
 • przebieg badania obejmuje: analizę dokumentów dziecka, wywiad z rodzicami, rozmowę z uczniem, testy pedagogiczne, testy psychologiczne, a w razie potrzeby diagnozę logopedyczną lub/ i przesiewowe badanie słuchu przy użyciu platformy do badania zmysłów. Po przeprowadzonych badaniach specjaliści omawiają z rodzicami/ prawnymi opiekunami lub pełnoletnim uczniem  wyniki badań oraz udzielają porad dotyczących ustalenia form pomocy dziecku.
 1. Poradnia może wymagać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, zawierającego informacje niezbędne do wydania opinii np. informacji od neurologa o wykluczeniu organicznego podłoża trudności szkolnych. W przypadku diagnozy pod kątem zaburzeń dysgraficznych niniejsze zaświadczenie lekarskie jest niezbędne (obligatoryjne ).
 2. Przy badaniu specyficznych trudności w uczeniu się  istotna jest praca samokształceniowa dziecka nad problemem pisania i czytania.
 3. Uczeń, który przed wizytą w poradni pracował samodzielnie lub pod opieką rodziców bądź pedagoga w szkole ma obowiązek przedłożyć w poradni zeszyt ćwiczeń, które
  w tym czasie wykonywał.
 4. Uczeń, który nie pracował nad trudnościami w pisaniu i czytaniu i nie otrzymywał do tej pory żadnej pomocy w tym kierunku zobowiązany jest podjąć pracę wyrównawczą i terapeutyczną w formie:
 • samodzielnej pracy w domu poprzez wykonywanie partii ćwiczeń zadawanych przez pedagoga;
 • dodatkowych zajęć w szkole lub zajęć zorganizowanych na terenie poradni.
 1. Po okresie udokumentowanej pracy ucznia nad trudnościami w pisaniu i czytaniu, specjaliści diagnozujący dziecko formułują  diagnozę i wydają opinię.
 2. Diagnoza może stwierdzić dysleksję lub też inne przyczyny zgłoszonych trudności.
 3. Podczas trwania badań i pracy wyrównawczej rodzic na swój wniosek może uzyskać opinię do szkoły o podjętych wobec dziecka działaniach diagnostycznych lub wyrównawczych.
 4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinna zostać wystawiona nie wcześniej niż po ukończeniu klasy trzeciej i nie później niż do końca nauki w szkole podstawowej.
 5. W przypadku ucznia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Wniosek może złożyć:
 • nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole (po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów);
 • rodzice/prawni opiekunowie;
 • pełnoletni uczeń.
 1. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności
  w uczeniu się – dysleksji rozwojowej.
 2. Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań).
 3. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej rodzicom/ prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi, którzy ustalają terminy badań w Poradni właściwej dla danej szkoły. Pozostałe procedury stosuje się bez zmian.