Celem Terapii EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu czyli zmiana wzorca fal mózgowych procesie treningowym. Wzorzec ten leży u podstaw naszego zachowania.
Terapia EEG Biofeedback w znaczne

j mierze poprawia funkcjonowanie dziecii młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( z autyzmem, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysortografii, dysgrafią, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi itp. ), którzy są klientami poradni.

Treningi EEG Biofeedback

Metoda EEG Biofedback pierwotnie została opracowana dla astronautów pracujących w amerykańskiej agencji NASA. Treningi polegają na regulacji czterech fal mózgowych odpowiedzialnych za stany emocjonalne lub zdolności poznawcze. Dzięki temu umysł uczy się osiągać stan wyciszenia, relaksu, radzenia sobie ze stresem, pogłębionej koncentracji uwagi oraz zwiększają się zdolności poznawcze.
Terapia EEG Biofeedback stosowana jest od 7 roku życia bez górnych granic wiekowych (w naszej poradni obejmujemy opieką uczniów szkół z Sosnowca). Adresowana jest do osób z nadpobudliwością psychoruchową, trudnością w koncentracji uwagi lub uczenia się, zaburzeniami emocjonalnymi w tym lękowymi, brakiem motywacji, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzmem, Zespołem Aspergera, dysleksją, dysortografią, dysgrafią).

Treningi EEG Biofeedback prowadzą w naszej poradni: mgr Urszula Szymska, mgr Ewa Włodarska, mgr Marta Wdówczyk, mgr Joanna Piaśnik, mgr Anna Świerczyńska, mgr Alicja Cieślik.

Od października 2017r. nasze logopedki dr Kamila Kuros-Kowalska i mgr Barbara
Ostrowska ukończyły szkolenie dotyczące korzystania z narzędzia do badania logopedycznego KOLD. Nasza poradnia posiada Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD, które są standaryzowanym testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Autorem testu jest dr Joanna Gruba.
Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, jak badane dziecko rozwija się w obszarach badania logopedycznego.

Nasze specjalistki  mgr Aleksandra Wrona i mgr Małgorzata Przybyła-Pecka uzyskały kwalifikacje diagnostyczne do badania standaryzowanym protokołem ADOS 2. Protokół pozwala obserwować  charakterystyczne zachowania autyzmu w zakresie pięciu segmentów: języka i komunikacji, obszaru społecznego, zabawy i wyobraźni, stereotypowych i sztywności zainteresowań oraz innych zachowań odbiegających od normy.

Badanie trwa 40 do 60 minut a test ma pięć wersji, dopasowanych do wieku i poziomu rozwoju językowego badanych (również do osób niemówiących), dzięki czemu możliwe jest badanie dziecka już od 12 m-ca życia, dzieci starszych, młodzieży i dorosłych. ADOS-2 określany jest w świecie jako element „złotego standardu” w diagnozie autyzmu.

Wynik badania protokołem ADOS-2 jest jednym z elementów branych pod uwagę w diagnozie klinicznej autyzmu. Rozpoznanie autyzmu jako jednostki chorobowej ustala lekarz.