Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

od 18.11.2020r. do 27.11.2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu świadczy usługi w trybie pracy zdalnej. W tym czasie nie będą przeprowadzane diagnozy i spotkania w kontakcie bezpośrednim.

Agnieszka Hankus – Dyrektor PPP nr 2 w Sosnowcu.

Szanowni Państwo,

ze względu na liczbę zachorowań i obecną sytuację w mieście, zawieszone zostają zajęcia grupowe realizowane w naszej Poradni.

 

Szanowni Państwo,

w związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że oferta Poradni jest aktualna, jednak - mając na uwadze możliwą transmisję koronawirusa - do odwołania zawieszone zostają badania przesiewowe, obserwacje i zajęcia grupowe oraz indywidualne obserwacje na terenie przedszkoli, szkół i pozostałych placówek w naszym rejonie. Zawieszenie ww. zajęć obowiązauje na czas I semestru lub do odwołania, o czym poinformujemy na naszej stronie interentowej.

Liczymy na zrozumienie.

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu czynna jest w godzinach 8.00 – 16.00.
 • Priorytetem działań poradni jest bezpieczeństwo, zapewnienie odpowiednich warunków - zgodnych z reżimem sanitarnym - klientom, dzieciom, rodzicom oraz pracownikom poradni.
 • Do czasu zakończenia stanu epidemii poradnia prowadzi tylko badania diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczenia, opinii WWR, opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego, OHP, zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, o specyficznych trudnościach w uczeniu się – uczniów obecnie klas siódmych.
 • Dzieci umawiane na badania pedagogiczne/psychologiczne/logopedyczne przynoszą własne przybory piśmiennicze.
 • Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do dostarczenia kserokopii posiadanej dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia lub opinii przed rozpoczęciem badań po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 • Ksero dokumentacji dostarcza się do poradni po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 • Odbiór dokumentów z poradni np. opinii, orzeczeń, zaświadczeń, informacji o wynikach badań, następuje po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 • Do poradni może zgłosić się wyłącznie dziecko zdrowe wraz ze zdrowym rodzicem/opiekunem, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • W celu ograniczenia liczby osób przebywających na terenie poradni jednemu dziecku może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła.
 • Podczas diagnozy zaleca się, by dziecko przebywało samo w gabinecie specjalisty (pedagoga, logopedy lub psychologa).
 • Dziecko wraz z rodzicem/opiekunem powinni przed wyjściem do poradni zmierzyć temperaturę i w wypadku podwyższonej temperatury telefonicznie ustalić nowy termin spotkania.
 • Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko wchodzi do/z poradni w maseczce zakrywającej nos i usta, powinien mieć na rękach rękawiczki zabezpieczające i niezwłocznie po wejściu dezynfekować dłonie.
 • Rodzice/opiekunowie dziecka powyżej 4 roku życia zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Po przyjściu do poradni dziecko wraz z osobą dorosłą w łazience myją ręce przy użyciu wody i mydła i udają się przed gabinet specjalisty.
 • Pracownik ma prawo odmówić diagnozowania dziecka chorego lub zakatarzonego, kichającego, kaszlącego (również z powodu alergii).
 • Rodzic/opiekun prawny, który zdecydował się na korzystanie z usługi diagnostycznej poradni zostaje zobowiązany do zapoznania się i podpisania dokumentów, które zostaną mu przekazane przed wizytą.

* Autorzy narzędzia ADOS-2 przekazali zalecenia dotyczące wykonywania badania z użyciem ADOS-2 w czasie pandemii. NIE zaleca się prowadzenia badania ADOS-2 wraz z zastosowaniem środków ochrony osobistej (takich jak maseczka, przyłbica, kombinezon ochronny, itp.). W badaniu z użyciem ADOS-2 kluczowe jest stworzenie jak najbardziej naturalnego świata społecznego, nawiązania dobrego kontaktu z uczestnikiem i jego opiekunami oraz zapewnienia wszystkim komfortu i poczucia bezpieczeństwa, co w przypadku użycia w obecnej sytuacji koniecznych środków ochrony osobistej byłoby utrudnione.

 

 

Apelujemy:

 1. Zabierz do poradni długopis, maseczkę, rękawiczki.
 1. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem.

 2. Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować te zasady, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Więcej informacji dot. funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu od 13 maja 2020r. do odwołania zawierają Zasady działań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu na czas stanu epidemicznego w Polsce.

Zasady działań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu na czas stanu epidemicznego w Polsce

Podstawa:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.
 • Wytyczne i procedury BHP.
 • Zalecenia Prezydenta Miasta Sosnowiec.

Termin obowiązywania:
Od dnia 13 maja 2020r. do odwołania

 1. Priorytetem działań jest bezpieczeństwo, zapewnienie odpowiednich warunków zgodnych z reżimem sanitarnym pacjentom, personelowi poradni.
 2. Placówka zostaje wyposażona w podstawowe środki higieny, ochrony osobistej w tym płyn do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe.
 3. Do czasu zakończenia stanu epidemii poradnia prowadzi tylko badania diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczenia, opinii WWR, opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego.
 4. Poradnia prowadzi terapię, porady i konsultacje w formie zdalnej. Nie wykonuje się: przesiewowych badań słuchu i pełnych diagnoz logopedycznych, diagnozy testem Ados-2 oraz terapii Tomatisa, EEG Biofeedback (wymagających kontaktu bezpośredniego z ciałem pacjenta).
 5. O konieczności przyjmowania klientów decyduje zespół diagnostów biorąc pod uwagę konieczność wykonania badań w kontakcie bezpośrednim.
 6. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do dostarczenia kserokopii posiadanej dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia lub opinii przed rozpoczęciem badań po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 7. Ksero dokumentacji dostarcza się do poradni po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 8. Dostarczona dokumentacja papierowa składana jest przez rodzica do specjalisty w odrębnym pomieszczeniu. Analizowana i rejestrowana przez pracownika zachowując wszelkie środki ostrożności (odstęp, rękawiczki, maseczki).
 9. Do poradni przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak chorobowych, szczególnie kaszlu, kataru. Zaleca się zmierzenie dziecku temperatury przed przyjściem do poradni (wieczorem w dniu poprzedzającym wizytę i rano,
  w dniu wizyty). Pracownik ma prawo odmówić diagnozowania dziecka chorego lub zakatarzonego, kichającego, kaszlącego (również z powodu alergii).
 10. Rodzic wypełnia oświadczenie o braku kontaktu z osobą zarażoną w ostatnim czasie, oraz o niepodleganiu kwarantannie innych członków rodziny wspólnie z nim zamieszkujących.
 11. W poczekalniach poradni nie stosuje się przez cały okres epidemii żadnych przyborów do rysowania, książeczek, zabawek. Klienci poradni są umawiani na daną godzinę i zobowiązani są do ścisłego jej przestrzegania (ograniczona liczba z osób oczekujących na badanie diagnostyczne w poczekalniach poradni).
 12. Osoby oczekujące w poczekalni są zobowiązane do przestrzegania zasady zachowania bezpiecznej odległości od siebie- 1,5 - 2metry.
 13. Przed wizytą w poradni rodzic ma obowiązek zaopatrzenia siebie i dziecko w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczkę osłaniającą nos i usta oraz rękawiczki.
 14. Pracownicy poradni umawiający wizytę informują rodzica o tym, że brak rękawic dla dziecka lub niemożność prowadzenia w nich badań diagnostycznych będą skutkowały koniecznością dezynfekowania rąk dziecka na terenie poradni.
 15. Płyn do dezynfekcji rąk umieszczony pozostaje w widocznym miejscu przy wejściu, widnieją plakaty informacyjne dot. koronawirusa, zasad higieny, w łazienkach prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. A także informacje zawierające numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 16. Osoby wchodzące do poradni zobowiązuje się do noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych na terenie poradni – dotyczy rodzica/ opiekuna i dziecka powyżej 4 roku życia.
 17. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie poradni jednemu dziecku może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła.
 18. Zalecane jest (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), aby osoby oczekujące na starsze dzieci korzystały ze spaceru lub ławeczek na wolnym powietrzu - na terenie wokół poradni.
 19. W gabinetach diagnostycznych mogą znajdować się, oprócz pracownika, maksymalnie dwie osoby (rodzic/opiekun- jeden dla danego dziecka i diagnozowane dziecko).
 20. W poradni wyznacza się jeden, najmniejszy gabinet jako pomieszczenie - izolatka, na wypadek gdyby ktoś z pracowników lub klientów źle się poczuł (dalsze postępowanie zgodnie z wytycznymi GIS).
 21. Dzieci umawiane na badania pedagogiczne/psychologiczne/logopedyczne przynoszą własne przybory piśmiennicze.
 22. Wszelkie pomoce dydaktyczne, które nie są niezbędne do diagnozy należy zamknąć w szafach (dotyczy to w szczególności pomocy dydaktycznych/ przedmiotów/ zabawek, których nie da sie natychmiast wydezynfekować. Wszelkie maskotki pluszowe muszą być bezwzględnie usunięte/schowane).
 23. Po każdej wizycie należy wietrzyć pomieszczenie od 15 do 30 minut, dokonać dezynfekcji blatu stolika, w miarę możliwości pomocy testowych, klamek.
 24. Badania diagnostyczne należy umawiać z uwzględnieniem ww przerw na wietrzenie i dezynfekcję.
 25. Należy opracować nowy harmonogram godzin pracy od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku, zapewniający w miarę możliwości pracę stacjonarną rotacyjną - w celu uniknięcia kumulacji osób przebywających w poradni.
 26. Zaleca sie stosowanie różnych testów diagnostycznych w obrębie tego samego dnia pracy (np. WISC-R i Stanford-Binet, KOLD). Zaleca się dobór minimum testów do zgłaszanego problemu celem skrócenia czasu przebywania dziecka w gabinecie.
 27. Pracownicy przeprowadzający badania nie mogą przejawić oznak chorobowych.
 28. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do pomiaru temperatury rano, przed wyjściem do pracy. W razie wystąpienia zmiany temperatury należy natychmiast powiadomić dyrekcję poradni oraz pozostać w domu i wdrożyć procedury zalecane przez GIS.
 29. Pracownik w trakcie badania ma być wyposażony w środki ochrony osobistej – maseczki jednorazowe i/lub przyłbice, które należy w trakcie dnia pracy dezynfekować, rękawiczki jednorazowe, które powinny być zmieniane po każdym badaniu, płyn do dezynfekcji - na biurku u każdego pracownika, fartuchy ochronne- w przypadkach tego wymagających np. badanie małych dzieci, niepełnosprawnych.
 30. Gabinety diagnostyczne powinny być wyposażone w dodatkowe stoliki pozwalające zachować dystans 2 metrów od osoby badanej (przyniesione z gabinetów wyłączonych z badań).
 31. Jednorazowe rękawiczki lub jednorazowe maseczki należy wyrzucać do odrębnych, zamykanych koszy oznaczonych tabliczką „odpady specjalne” lub do koszy na śmieci, ale po uprzednim zawiązaniu ich w plastikowym woreczku.
 32. Pracownicy obsługi dokonują dezynfekcji poradni na dotychczasowych zasadach, stosowanych od początku stanu zagrożenia epidemią oraz w czasie epidemii: dezynfekowanie klamek, poręczy, kontaktów, kranów środkami do tego celu zakupionymi, zawierającymi wysoko procentowy alkohol, dezynfekowanie blatów stolików w poczekalni, biurek i lady w sekretariacie oraz blatów biurek w gabinetach specjalnym płynem do dezynfekcji blatów zakupionym z takim przeznaczeniem.

Jak zakładać, nosić, zdejmować i bezpiecznie wyrzucić maskę ochroną?
Źródło: https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-warto-wiedziec/225799,koronawirus-jak-prawidlowo-uzywac-masek-ochronnych

 1. Przed założeniem maski umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą
  z mydłem.
 2. Zasłoń maską starannie usta i nos i przymocuj maskę tak, żeby szczeliny między twarzą a maską ochronną były jak najmniejsze.
 3. Unikaj dotykania maski podczas jej noszenia. Jeśli przypadkiem dotkniesz maskę, umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
 4. Wymień maskę ochronną na nową, kiedy zrobi się wilgotna. Nigdy nie używaj ponownie maski ochronnej jednorazowego użytku.
 5. Żeby zdjąć maskę, chwyć ją od tyłu za wiązanie (nie dotykaj przedniej powierzchni maski) i zdejmij, a następnie wyrzuć do zamykanego kosza na śmieci. Umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.

Dyrektor PPP 2

Barbara Maroszek

Zasady działań w Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne nr 2 w Sosnowcu na czas stanu epidemicznego w Polsce zatwierdzono na Posiedzenia Rady Pedagogicznej 12 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, za zgodą organu prowadzącego oraz na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach informujemy,  że działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu zostaje zawieszone. Oznacza to, że nie odbywają się w tych dniach żadne spotkania terapeutyczne, diagnostyczne oraz wspierające.

Od dnia 25.03.2020r. do 24.05.2020r. budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w Sosnowcu pozostaje zamknięty dla pacjentów/klientów, nie odbywają się w tych dniach żadne spotkania terapeutyczne, diagnostyczne oraz wspierające na terenie placówki, jednak telefony poradni oraz adresy mailowe są aktywne, specjaliści pozostają w kontakcie z pacjentami, gotowi do interwencji i pomocy w nagłych przypadkach.

Obecna sytuacja w kraju i na świecie skutkuje dużym wzrostem lęku, jego przejawy są widoczne zarówno w codziennym życiu, jak i w indywidualnym życiu wewnętrznym. Jest to nieuchronny, dodatkowy skutek tego, z czym się obecnie wszyscy zmagamy. Dlatego jesteśmy do dyspozycji w zakresie wspierania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców w tak trudnej, również z psychologicznego punktu widzenia sytuacji. Nasi pracownicy są w stałym kontakcie z zainteresowanymi klientami Poradni, którzy korzystają z możliwości rozmowy i konsultacji psychologicznej za pomocą m.in. nowoczesnych środków multimedialnych. Specjaliści (psycholodzy, pedagodzy i logopedzi), którzy do tej pory prowadzili regularne terapie i grupy wsparcia, wysyłają do swoich podopiecznych materiały do pracy w domu. 

W razie pytań proszę dzwonić pod nr telefonu 32 263 30 34, 692 43 57 67  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 . Wszelkie zapytania można kierować również na adres e-mailowy poradni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli potrzebują Państwo skontaktować się z wybranym specjalistą prosimy o wpisanie
w temacie nazwiska (wykaz specjalistów znajduje się w zakładce: KADRA). 

Możliwe jest również ustalenie terminu konsultacji telefonicznej z konkretnym specjalistą. Kontakt telefoniczny ze specjalistą jest równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem Państwa Danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu.

Pragniemy poinformować, że złożone przez Państwa wnioski o wydanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i możliwościami uwarunkowanymi obecną sytuacją – stanem zagrożenia epidemicznego. W związku z przedłużeniem zamknięcia poradni, odbiór bądź złożenie przez Państwa dokumentów jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sposobu i zasad przekazania.


Ponieważ sytuacja rozwija się dynamicznie, prosimy o monitorowanie naszej strony internetowej.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Nasze działanie jest podyktowane dbałością o zdrowie Państwa, zdrowie Państwa dzieci oraz zdrowie pracowników PPP nr 2.

Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwa zrozumieniem.

Barbara Maroszek

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,  za zgodą organu prowadzącego oraz na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach informujemy,  że działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu zostaje zawieszone. Oznacza to, że nie odbywają się w tych dniach żadne spotkania terapeutyczne, diagnostyczne oraz wspierające.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu będzie do dnia 26.04.2020 r. zamknięta, by ograniczyć kontakt między osobami i zminimalizować przenoszenie wirusa poprzez kontakty między ludźmi. Prosimy zatem, by umawiać terminy wizyt oraz odbierać dokumenty po 24.05.2020r.

Informujemy, że pracownicy poradni pozostają w gotowości do pracy i w razie pilnej potrzeby uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej są do Państwa dyspozycji. Wszelkie zapytania można kierować na adres e-mailowy poradni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości należ wskazać specjalistę, do którego adresują Państwo wiadomość). W razie pytań proszę dzwonić pod nr telefonu 692 43 57 67  w godz. 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku.

Ponieważ sytuacja rozwija się dynamicznie, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Nasze działanie jest podyktowane dbałością o zdrowie Państwa, zdrowie Państwa dzieci oraz zdrowie pracowników PPP nr 2.

Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwa zrozumieniem.

Barbara Maroszek

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

 • kształcenia specjalnego
 • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.