Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO Ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz.U. 2018.1000),

 − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor  Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej nr 2, 41 -219 Sosnowiec,
  ul. Białostocka 17, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 32 263 30 34
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka można się kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 32 263 30 34 lub pisemnie na adres na adres wskazany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy na usługi psychologiczne na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b (w zakresie danych szczególnej kategorii)
 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 5. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy wysłać wiadomość o treści ”wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego dziecka – imię i nazwisko” na adres: Psychologiczno Pedagogicznej nr 2, 41 -219 Sosnowiec, ul. Białostocka 17,
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 9. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 10. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11. prawo do przenoszenia danych;
 12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny ale jest konieczny.
 14. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty, które:
  • uprawnione są do nadzoru/kontroli/współpracy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi prace poradni,
  • wynikają z obowiązku realizacji zadań zgodnych z zasadami działania publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 15. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przez przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi.
 16. Na podstawie ww. rozporządzenia Pan Radosław Wiktorski pełni obowiązki  Inspektora Ochrony Danych dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu.

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Nasza kadra składa się z:

psychologów, pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, logopedów, neurologopedów, surdologopedów z dodatkowymi uprawnieniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dysleksji rozwojowej EEG Biofeedback, ORE, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, psychoterapeutów psychodynamicznych, psychoterapeutów, socjoterapeutów, terapeutów podstaw psychiatrii dzieci i młodzieży (diagnozowanie i wybrane formy terapii, psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży), asystenta psychodramy,  terapeutów Metody Tomatisa (Praktycy Metody Tomatisa - poziom 1 oraz poziom 2), doradztwa zawodowego, terapii krótkoterminowej ukierunkowanej na rozwiązanie problemu, specjalistów edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, specjalistów diagnozujących testem ADOS, Binet 5 oraz KOLD.

Nowoczesny i wyjątkowy trening, którego skuteczność opisują badania naukowe, pomaga pracować nad uwagą słuchową wpływającą na naszą koncentrację, ułatwiającą naukę i obniżającą stres. Seanse słuchowe za pomocą specjalnych słuchawek uczą mózg i ucho prawidłowej analizy dźwięków, dzięki czemu wpływają na znaczną poprawę np. umiejętności uczenia się, koncentracji uwagi, komunikacji, czytania, słuchania oraz procesów integracji sensorycznej. Treningi słuchowe Tomatisa są rekomendowane nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również dorosłym, którzy pragną stymulować swój potencjał intelektualny, łatwiej przyswajać języki obce lub mają zaburzenia koncentracji uwagi.

Treningi z zakresie I stopnia na terenie naszej poradni prowadzą: dr Kamila Kuros-Kowalska oraz mgr Katarzyna Kempa.

Celem Terapii EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu czyli zmiana wzorca fal mózgowych procesie treningowym. Wzorzec ten leży u podstaw naszego zachowania.
Terapia EEG Biofeedback w znaczne

j mierze poprawia funkcjonowanie dziecii młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( z autyzmem, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysortografii, dysgrafią, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi itp. ), którzy są klientami poradni.

Treningi EEG Biofeedback

Metoda EEG Biofedback pierwotnie została opracowana dla astronautów pracujących w amerykańskiej agencji NASA. Treningi polegają na regulacji czterech fal mózgowych odpowiedzialnych za stany emocjonalne lub zdolności poznawcze. Dzięki temu umysł uczy się osiągać stan wyciszenia, relaksu, radzenia sobie ze stresem, pogłębionej koncentracji uwagi oraz zwiększają się zdolności poznawcze.
Terapia EEG Biofeedback stosowana jest od 7 roku życia bez górnych granic wiekowych (w naszej poradni obejmujemy opieką uczniów szkół z Sosnowca). Adresowana jest do osób z nadpobudliwością psychoruchową, trudnością w koncentracji uwagi lub uczenia się, zaburzeniami emocjonalnymi w tym lękowymi, brakiem motywacji, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzmem, Zespołem Aspergera, dysleksją, dysortografią, dysgrafią).

Treningi EEG Biofeedback prowadzą w naszej poradni: mgr Urszula Szymska, mgr Ewa Włodarska, mgr Marta Wdówczyk, mgr Joanna Piaśnik, mgr Anna Świerczyńska, mgr Alicja Cieślik.

Od października 2017r. nasze logopedki dr Kamila Kuros-Kowalska i mgr Barbara
Ostrowska ukończyły szkolenie dotyczące korzystania z narzędzia do badania logopedycznego KOLD. Nasza poradnia posiada Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD, które są standaryzowanym testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Autorem testu jest dr Joanna Gruba.
Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, jak badane dziecko rozwija się w obszarach badania logopedycznego.

Nasze specjalistki  mgr Aleksandra Wrona i mgr Małgorzata Przybyła-Pecka uzyskały kwalifikacje diagnostyczne do badania standaryzowanym protokołem ADOS 2. Protokół pozwala obserwować  charakterystyczne zachowania autyzmu w zakresie pięciu segmentów: języka i komunikacji, obszaru społecznego, zabawy i wyobraźni, stereotypowych i sztywności zainteresowań oraz innych zachowań odbiegających od normy.

Badanie trwa 40 do 60 minut a test ma pięć wersji, dopasowanych do wieku i poziomu rozwoju językowego badanych (również do osób niemówiących), dzięki czemu możliwe jest badanie dziecka już od 12 m-ca życia, dzieci starszych, młodzieży i dorosłych. ADOS-2 określany jest w świecie jako element „złotego standardu” w diagnozie autyzmu.

Wynik badania protokołem ADOS-2 jest jednym z elementów branych pod uwagę w diagnozie klinicznej autyzmu. Rozpoznanie autyzmu jako jednostki chorobowej ustala lekarz.