Poniżej proponuję stronę z zabawami i zadaniami dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i nie tylko. Na stronie można znaleźć ciekawe ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka przy użyciu materiałów, które są w każdym domu. Proste zabawy zawarte na stronie to codzienne strategie mogące pomóc dziecku angażować się, komunikować i uczyć.

https://arbeitsmaterial.blogspot.com/?m=1

 

Proponuję też kilka książek oraz serial:

1. Ja i mój świat, Carol Gray i Abbie Leigh White, Wydawnictwo Synapsis. Książka jest dedykowana małym dzieciom, które słuchają zawartych w niej historyjek oraz oglądają obrazki.

2. Mam to na końcu języka..., Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski. Wierszyki wyjaśniające związki frazeologiczne.

3. Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem, Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara. Jak wykorzystać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć.

4. Polecam serial Słowo na A o zmaganiach życia codziennego z perspektywy dziecka z z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, rodziców, rodzeństwa, rodziny, terapeutów.

mgr Aleksandra Wrona - psycholog

Szanowni Państwo,

nasza pani psycholog mgr Małgorzata Przybyła-Pecka przygotowała dla Państwa zestawienie materiałów (więcej w linkach), które mogą okazać się cenną wskazówką dla nauczycieli, rodziców, dziadków i opiekunów w tym trudnym czasie. Zachęcamy do lektury:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Dla rodziców na temat rozmowy z dzieckiem w przypadku lęku przed koronawirusem:

https://swierszczyk.pl/polecane-artykuly/zlosc-smutek-strach/koronawirus-a-dzieci-porozmawiajmy-o-strachu

Proponujemy „Szkołę dla Rodziców” w Internecie!  – porady wychowawcze dla rodziców, dziadków i opiekunów w formie poradnika w PDF, filmików i ćwiczeń.

https://swierszczyk.pl/polecane-artykuly/szkola-dla-rodzicow

https://www.youtube.com/watch?v=ae-P7_6DlH0 – filmik emocje rodzica jak sobie radzić

https://www.youtube.com/watch?v=0wqt3C0kypM – filmik jak pomóc w trudnych emocjach

https://www.youtube.com/watch?v=2wIs-fRaB1M – filmik jak wyznaczać dzieciom granice

https://www.youtube.com/watch?v=7j9VzHCMFm0 – filmik jak słuchać dziecko

https://www.youtube.com/watch?v=jfknd_uMN-Y&list=RDCMUCLlzlc4XSItHVTcMnrIlv1w&start_radio=1&t=3  - pierwszy filmik z serii Mama Show na stronie dominikanie.pl. Filmiki oparte na programie Szkoła dla Rodziców

Drodzy rodzice z aktualnej edycji „Szkoły dla Rodziców”:

Z informacjami z ostatnich zajęć Szkoły dla Rodziców na temat chwalenia dzieci, które miały odbyć się dzisiaj, tj.16 marca, możecie się Państwo zapoznać, dzięki poniżej zaproponowanym materiałom. Życzymy owocnego szkolenia.

Pozdrawiamy!

Jan Kuciński i Małgorzata Przybyła-Pecka

https://swierszczyk.pl/polecane-artykuly/szkola-dla-rodzicow/jak-madrze-chwalic-dzieci

https://agarogala.pl/w-swiecie-dzieci/jak-chwalic-prace-plastyczne-dzieci/  - filmik jak chwalić dzieci

Podstawy prawne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu są organizowane i działają zespoły orzekające na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1743) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz. 199 z późn.zm.).

Rodzaje orzeczeń

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki
  i metod pracy, ze względu na:
  • niepełnosprawność intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
  • niesłyszenie i słabe słyszenie,
  • niewidzenie i słabe widzenie,
  • autyzm, w tym z Zespół Aspergera,
  • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazję,
  • niepełnosprawność sprzężoną,
 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w stopniu głębokim.

Zespół orzekający wydaje opinie WWRD wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Niezbędna dokumentacja

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni).

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę (oryginał),
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznegowydaną przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego - jeżeli taka została wydana,
 • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • dokumentację szkolną: opinię nauczycieli, świadectwa szkolne.

Badania psychologiczno-pedagogiczne

Badania psychologiczno - pedagogiczne lub logopedyczne przeprowadzane są
w publicznej/niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Termin zespołu

Posiedzenie Zespołu Orzekającego ustala dyrektor Poradni, podczas którego podejmowana zostaje decyzja o wydaniu orzeczenia/opinii WWRD. Rodzic/prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego.

Odbiór orzeczenia/WWRD regulują ww. akty prawne.

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz. 199 z późn.zm.).

Wynikiem przeprowadzonej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jest wydanie opinii.

 1. Z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić:

            -  rodzic dziecka lub jego opiekun prawny,

            -  sam uczeń jeżeli jest pełnoletni.

 1. Druk wniosku o wydanie opinii znajduje się w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni. Należy go złożyć podczas wizyty w naszej placówce u osoby badającej dziecko.
 1. Wniosek zawiera podstawowe dane o dziecku oraz uzasadnienie konieczności wydania opinii.
 1. Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 1. Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
 1. Ponadto, Poradnia na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się dla innych potrzeb: lekarza, sądu lub ośrodka pomocy społecznej.

 Podczas cyklu trzech comiesięcznych spotkań we wtorki (godz. 17.00-18.30) rodzice dowiedzą się m.in., jakie książki warto czytać dziecku w danym okresie rozwoju oraz konkretnie, jaki jest wpływ czytania na rozwój słownictwa dziecka. Opiekunowie dowiedzą się, po które ksiązki sięgnąć, gdy mowa ich dziecka będzie się opóźniać. Dodatkowo uczestnicy warsztatów otrzymają informacje, które publikacje okażą się pomocne, gdy pojawią się konkretne problemy (np. nieumiejętność radzenia sobie z porażkami, konflikt z rodzeństwem, problem z treningiem czystości itp.). Rodzice uzyskają także informacje dotyczące zabawek. Odpowiemy sobie na pytanie, czy nadmiar może uszczęśliwiać i czym jest wspomniany nadmiar w odniesieniu do dziecięcych zabawek. Omówione zostaną zabawki edukacyjne i kreatywne – dzięki czemu rodzice będą w stanie sami zorientować się, w jaki sposób zabawki wpływają na rozwój dziecka i które z nich mogą okazać się potrzebne/pomocne dla ich pociech.

Na kolejnym spotkaniu rodzice otrzymają wskazówki związane z pielęgnacją oraz prawidłowymi nawykami związanymi z małym dzieckiem. Poruszone zostaną takie tematy jak na przykład: karmienie, rytuały i ich znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa, zdrowy sen dziecka. Do kiedy i czy w ogóle można korzystać ze smoczka bez negatywnych konsekwencji dla rozwoju dziecka? Czy wybrać chustę czy nosidło? Czy warto kupić matę edukacyjną albo kojec? Jakie są dobre buty do nauki chodzenia, a jakie butelki do prawidłowej nauki picia i jaka jest dobra łyżeczka dla danego miesiąca życia? Te i wiele innych tematów zostanie poruszonych na naszych poradnianych spotkaniach. Dzięki wspólnym spotkaniom rodzice powinni poczuć się pewniej w gąszczu różnych, często sprzecznych informacji, którymi są zasypywani przez media, Internet i otoczenie.
Cykl spotkań poprowadzi dr Kamila Kuros-Kowalska – logopeda, specjalista: neurologopeda i surdologopeda, praktyk Metody Tomatisa (poziom 1 i 2), wykładowca akademicki, a prywatnie mama 2letniego synka, z którym uwielbia czytać książki i spędzać bardzo kreatywnie czas.

Nasi psycholodzy mgr Aleksandra Wrona i mgr Małgorzata Przybyła-Pecka badające klientów testem ADOS-2 (Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu) potwierdzają wysoką jakość i rzetelność narzędzia. Dla jak najdokładniejszej oceny poziomu funkcjonowania badanego w przypadku małych dzieci istotne jest, aby badanie było przeprowadzane w godzinach dopołudniowych, gdy dziecko jest wypoczęte, zwłaszcza, że test trwa od 40 do 60 minut.

Składamy serdeczne podziękowania Paniom Annie Świerk i Ewie Krali za nieodpłatne uszycie woreczków, które wzbogaciły wyposażenie naszego testu.

 231

W czerwcu 2018r. nasi specjaliści: mgr Katarzyna Kempa oraz dr Kamila Kuros-Kowalska ukończyli szkolenie, dzięki któremu uzyskali uprawnienia do przeprowadzania testów uwagi słuchowej za pomocą TLTS w celu personalizacji programów słuchowych i monitorowania postępów dokonywanych przez osoby uczestniczące w terapii Tomatisa w naszej poradni. Wzbogaciliśmy naszą ofertę nie tylko o nowy test uwagi słuchowej, ale także seanse fazy aktywnej       i ustawianie poziomu lateralizacji. Nasi specjaliści otrzymali tytuł Praktyka Metody Tomatisa® (poziom 2).