Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu czynna jest w godzinach 8.00 – 16.00.
 • Priorytetem działań poradni jest bezpieczeństwo, zapewnienie odpowiednich warunków - zgodnych z reżimem sanitarnym - klientom, dzieciom, rodzicom oraz pracownikom poradni.
 • Do czasu zakończenia stanu epidemii poradnia prowadzi tylko badania diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczenia, opinii WWR, opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego, OHP, zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, o specyficznych trudnościach w uczeniu się – uczniów obecnie klas siódmych.
 • Dzieci umawiane na badania pedagogiczne/psychologiczne/logopedyczne przynoszą własne przybory piśmiennicze.
 • Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do dostarczenia kserokopii posiadanej dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia lub opinii przed rozpoczęciem badań po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 • Ksero dokumentacji dostarcza się do poradni po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 • Odbiór dokumentów z poradni np. opinii, orzeczeń, zaświadczeń, informacji o wynikach badań, następuje po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 • Do poradni może zgłosić się wyłącznie dziecko zdrowe wraz ze zdrowym rodzicem/opiekunem, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • W celu ograniczenia liczby osób przebywających na terenie poradni jednemu dziecku może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła.
 • Podczas diagnozy zaleca się, by dziecko przebywało samo w gabinecie specjalisty (pedagoga, logopedy lub psychologa).
 • Dziecko wraz z rodzicem/opiekunem powinni przed wyjściem do poradni zmierzyć temperaturę i w wypadku podwyższonej temperatury telefonicznie ustalić nowy termin spotkania.
 • Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko wchodzi do/z poradni w maseczce zakrywającej nos i usta, powinien mieć na rękach rękawiczki zabezpieczające i niezwłocznie po wejściu dezynfekować dłonie.
 • Rodzice/opiekunowie dziecka powyżej 4 roku życia zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Po przyjściu do poradni dziecko wraz z osobą dorosłą w łazience myją ręce przy użyciu wody i mydła i udają się przed gabinet specjalisty.
 • Pracownik ma prawo odmówić diagnozowania dziecka chorego lub zakatarzonego, kichającego, kaszlącego (również z powodu alergii).
 • Rodzic/opiekun prawny, który zdecydował się na korzystanie z usługi diagnostycznej poradni zostaje zobowiązany do zapoznania się i podpisania dokumentów, które zostaną mu przekazane przed wizytą.

* Autorzy narzędzia ADOS-2 przekazali zalecenia dotyczące wykonywania badania z użyciem ADOS-2 w czasie pandemii. NIE zaleca się prowadzenia badania ADOS-2 wraz z zastosowaniem środków ochrony osobistej (takich jak maseczka, przyłbica, kombinezon ochronny, itp.). W badaniu z użyciem ADOS-2 kluczowe jest stworzenie jak najbardziej naturalnego świata społecznego, nawiązania dobrego kontaktu z uczestnikiem i jego opiekunami oraz zapewnienia wszystkim komfortu i poczucia bezpieczeństwa, co w przypadku użycia w obecnej sytuacji koniecznych środków ochrony osobistej byłoby utrudnione.

 

 

Apelujemy:

 1. Zabierz do poradni długopis, maseczkę, rękawiczki.
 1. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem.

 2. Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować te zasady, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Więcej informacji dot. funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu od 13 maja 2020r. do odwołania zawierają Zasady działań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu na czas stanu epidemicznego w Polsce.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

 • kształcenia specjalnego
 • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.