Podstawy prawne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu są organizowane i działają zespoły orzekające na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1743) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz. 199 z późn.zm.).

Rodzaje orzeczeń

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki
  i metod pracy, ze względu na:
  • niepełnosprawność intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
  • niesłyszenie i słabe słyszenie,
  • niewidzenie i słabe widzenie,
  • autyzm, w tym z Zespół Aspergera,
  • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazję,
  • niepełnosprawność sprzężoną,
 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w stopniu głębokim.

Zespół orzekający wydaje opinie WWRD wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Niezbędna dokumentacja

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni).

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę (oryginał),
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznegowydaną przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego - jeżeli taka została wydana,
 • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • dokumentację szkolną: opinię nauczycieli, świadectwa szkolne.

Badania psychologiczno-pedagogiczne

Badania psychologiczno - pedagogiczne lub logopedyczne przeprowadzane są
w publicznej/niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Termin zespołu

Posiedzenie Zespołu Orzekającego ustala dyrektor Poradni, podczas którego podejmowana zostaje decyzja o wydaniu orzeczenia/opinii WWRD. Rodzic/prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego.

Odbiór orzeczenia/WWRD regulują ww. akty prawne.