Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz. 199 z późn.zm.).

Wynikiem przeprowadzonej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jest wydanie opinii.

  1. Z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić:

            -  rodzic dziecka lub jego opiekun prawny,

            -  sam uczeń jeżeli jest pełnoletni.

  1. Druk wniosku o wydanie opinii znajduje się w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni. Należy go złożyć podczas wizyty w naszej placówce u osoby badającej dziecko.
  1. Wniosek zawiera podstawowe dane o dziecku oraz uzasadnienie konieczności wydania opinii.
  1. Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
  1. Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
  1. Ponadto, Poradnia na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się dla innych potrzeb: lekarza, sądu lub ośrodka pomocy społecznej.